Fake Longines replica patek philippe Neptune replica rolex watch

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup výrobkov cukrárenskej výrobne Cobak, s.r.o., Gottwaldova 49, 991 06  Želovce, osobnou formou a prostredníctvom internetu. Podmienky bližšie špecifikujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Názov firmy a fakturačné údaje: 

COBAK, s.r.o.
Gottwaldova 49
Želovce 991 06
IČO: 46 401 636
DIČ: 2023355136
IČ DPH: SK2023355136
IBAN: SK31 0900 0000 0003 9281 2488

Prevádzka:

COBAK, s.r.o.
Gottwaldova 49
Želovce 991 06

Kontakt:

objednavky@cobak.sk
047/4893641
0907737681

Prevádzky predaja:

- COBAK, s.r.o., Gottwaldova 49, 991 06  Želovce

ako Predávajúci

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar, prostredníctvom elektronického obchodu na stránke http://www.cobak.sk/, telefonicky, alebo osobne v prevádzkach predaja.

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

2. Práva a povinnosti predávajúceho
Predávajúci má povinnosť potvrdiť objednávku do 24h od prijatia v pracovných dňoch. Táto doba môže byť prekročená v prípade sezónnej výluky. Objednávka sa považuje za potvrdenú (stav objednávky "Nová"), až v prípade kontaktovania naším pracovníkom a potvrdenia správnosti údajov e-mailom, alebo telefonicky. Za potvrdenie nemožno považovať automaticky vygenerovaný e-mail o doručení objednávky.

Všetky osobné údaje poskytnuté pri objednávke, sú dôverné a naša firma sa podľa platných zákonov o ochrane osobných údajov zaväzuje neposkytovať tieto informácie tretej strane.

Predávajúci má právo v nasledujúcich prípadoch odmietnuť objednávku:

a) v prípade neskorého objednania
b) z dôvodu naplnenia výrobnej kapacity
c) z dôvodu nejasných kontaktných údajov
d) z dôvodu neúspešného kontaktovania kupujúceho

Kupujúci dostane záväzné potvrdenie svojej objednávky (stav objednávky "Spracováva sa"), na mail uvedený v objednávke. 

3. Práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný uviesť svoje meno, telefonický kontakt, e-mailovú adresu a adresu dodania.

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar v dohodnutom termíne a zaplatiť celkovú cenu.

S cenou je zákazník oboznámený pri vypĺňaní objednávky, pri telefonickom rozhovore, alebo pri osobnom kontakte. U "klasických tort" je cena určená za 1 kus, u tort vyrobených podľa požiadavky zákazníka, je cena uvedená za kilogram. Predbežná cena za tortu podľa požiadavky zákazníka, je oznámená kupujúcemu v potvrdzovacom e-maile. Objednávka sa stáva záväznou, odoslaním vyplneného formuláru na stránkach elektronického obchodu http://www.cobak.sk/, prijatím objednávky prostredníctvom telefónu, alebo pri osobnej návšteve prevádzky.

4. Podmienky objednania
Termín na vybavenie objednávky je stanovený v závislosti od typu výrobku, požadovanom množstve a aktuálnej vyťaženosti výroby. Termín dodania od potvrdenia objednávky koláčov  je 3 pracovné dni, katalógové torty 3 pracovné dni a torty na mieru do 3 pracovných dní . V prípade objednania tovaru skladom môže byť termín objednávky stanovený na okamžitý odber. (Pri záväznej objednávke je potrebné uhradiť zálohu minimálne vo výške 50% z celkovej hodnoty objednávky.)

Všetky objednávky odoslané prostredníctvom internetu na stránkach http://www.cobak.sk/, sú záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Objednaný tovar si zákazník preberá osobne v pobočkách cukrárenskej výroby COBAK, s.r.o., Gottwaldova 49, 991 06  Želovce (v prípade, že nemajú sezónnu výluku), alebo prevzatím od kuriéra - šoféra. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a po zaplatení celkovej kúpnej ceny.

O výlukách a zmenách prevádzkových hodín a type výrobkov, ktoré sa v čase vianočných a veľkonočných sviatkov upravujú,  budú zákazníci informovaní na webovej stránke, facebooku a priamo na prevádzke COBAK, s.r.o., Gottwaldova 49, 991 06  Želovce. 

5. Platobné podmienky
Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy (objednávky), môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

- v hotovosti;
- platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line)
 - bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho: SK31 0900 0000 0003 9281 2488
   Variabilný symbol: číslo objednávky.
   Konštantný symbol: 0008
   vedený v spoločnosti ( Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len "účet predávajúceho"))

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Zákazníkovi je účtovaná čiastka, ktorá sa objaví na stránkach vytvárania objednávky v okamihu jej odoslania. Táto suma predstavuje vždy konečnú cenu vrátane príslušnej sadzby DPH a účtovanej dopravy.

6. Podmienky dodania
Tovar bude pripravený v termíne a na mieste určenom Kupujúcim, v priestoroch cukrárenskej výrobne COBAK, s.r.o., Gottwaldova 49, 991 06  Želovce, kde si ho Kupujúci môže prevziať osobne. Tovar vám doručíme na predom dohodnuté miesto určené Kupujúcim, po predchádzajúcej dohode.

V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol pri zadávaní/potvrdzovaní objednávky, alebo s Kuriérom – šoférom na mieste dodania, alebo nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu, alebo doručovateľskej službe Kuriér – šofér v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci. Opakované doručenie tovaru Kuriérom – šoférom  je účtované sadzbou 0,40 EUR/km s DPH.

Pri neprevzatí zaplateného tovaru v termíne určenom Kupujúcim, Predávajúci uskladní tovar vo svojej predajni najviac do lehoty 24 hodín, po termíne objednaného dodania. Pri vyzdvihnutí objednávky do 24 hodín od termínu určeného Kupujúcim na prevzatie, Predávajúci právo záručnej doby uzná len na dobu prepočítanú na celkovú záručnú dobu, t.j. do 24 hodín po termíne dodania určeného Kupujúcim v objednávke. Ak si Kupujúci neprevezme objednávku do 24 hodín, má Predávajúci právo tovar z dôvodu krátkej trvanlivosti tovaru, tento zneškodniť. Kupujúci nemá v tomto prípade právo reklamácie, ani právo na vrátenie zaplatenej sumy.

7. Donáška Kuriérom  – šoférom COBAK, s.r.o.
Cukrárenská výrobňa Cobak, s.r.o.  poskytuje rozvoz tovaru počas pracovných dní na základe rozvozového plánu zverejného na www.cobak.sk.V prípade dodania tovaru šoférom spoločnosti COBAK, s.r.o. sa cena za dopravu neúčtuje.

8. Stornovacie podmienky
Stornovanie objednávky je možné vykonať najneskôr 2 dni pred dátumom, v ktorý mal byť cukrársky výrobok odovzdaný Kupujúcemu. V kratšom termíne musí Kupujúci uhradiť celú kúpnu cenu za objednaný tovar. Pri stornovaní svadobnej objednávky, zrušenej v kratšom termíne ako 15 dní, záloha vo výške 50% z hodnoty celkovej objednávky nebude vrátená.

9. Záruka na tovar
a) Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar, ktorý vykazuje vadu tovaru, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

b) Kupujúci je povinný zaistiť obhliadku tovaru už pri jeho prevzatí a zistiť tak prípadné závady obhliadkou odhaliteľné a skontrolovať kompletnosť dodávaného tovaru. Zistené závady je nutné reklamovať pri preberaní tovaru. Závady nezistiteľné obhliadkou tovaru uplatní zákazník podľa ďalších podmienok reklamačného poriadku cukrárenskej výrobne COBAK, s.r.o.

c) U potravinárskeho tovaru typu torty, zákusky, mini-dezerty a všetkých ďalších objednávaných produktov, je záruka poskytovaná len v rozsahu stanovenom príslušnými zákonmi pre tovar okamžitej spotreby.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v každom z nasledujúcich prípadov:

a) vypršaním záručnej doby
b) svojvoľným upravením alebo pozmenením tovaru
c) mechanickým, alebo iným poškodením tovaru
d) poškodením tovaru pri preprave k reklamácii (napríklad pokiaľ tovar nebol prepravovaný v chlade s náležitou teplotou)
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi, bežnému bytovému prostrediu, alebo prostrediu reštaurácií vybavených potrebnou chladiacou technikou
f) tovar bol poškodený použitím v rozpore s podmienkami uvedenými v obchodných, reklamačných alebo záručných podmienkach, alebo ďalej v rozpore so všeobecnými zásadami platnými pre použitie, alebo spotrebu obdobného tovaru
g) tovar bol poškodený živlami

10. Dĺžka poskytovanej záruky
Predávajúci, v zmysle platných zákonov, poskytuje na tovar záruku určenú zákonom, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady určená iná záruka.

Záruka na tovar okamžitej spotreby je poskytovaná len v rozsahu požadovanom zákonom a  aktuálne záruky upravujúcom.

Tovarom okamžitej spotreby sú myslené všetky výrobky alebo tovary, ktoré vyrába cukrárenská výrobňa COBAK, s.r.o. a sú potravinárskeho charakteru. Predovšetkým sú to torty, zákusky, mini-dezerty, prípadne suché pečivo a ďalšie výrobky.

11. Záverečné ustanovenia
a) Všetky zmluvné vzťahy, sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a v znení neskorších predpisov. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

b) Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov a dáva súhlas so zhromažďovaním a spracovávaním svojich osobných údajov predávajúcim a to za účelom dodania tovaru a jeho inzercie. Narábanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha úprave zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho, odstrániť z databázy. Osobné údaje kupujúcich sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

c) Kupujúci súhlasí s tým, že mu môžu byť zasielané emailom informácie o novinkách a zmenách obchodných podmienok predávajúceho.

d) Zmeny obchodných podmienok alebo zmluvy, môžu byť vykonané iba písomne a zmenené obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia.