Fake Longines replica patek philippe Neptune replica rolex watch

Podmienky ochrany osobných údajov

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je spoločnosť : COBAK,  s.r.o., Gottwaldova 49, 991 06 Želovce, IČO: 46 401 636 DIČ: 2023355136

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú : +421 47/48 936 41, email: objednavky@cobak.sk
 
Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len GDPR)

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby
            
 
Článok II.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

Účel spracovania:

a) plnenie zmluvy (pokiaľ ide o údaje: meno, priezvisko, emailová adresa, predpokladaný dátum príchodu, predpokladané miesto odberu karty)
b) štatistika (pokiaľ ide o údaje veková kategória, krajina)
 
Právny základ spracovania:

a) spracúvanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, predpokladaný
dátum príchodu, predpokladané miesto odberu karty je nevyhnutné na plnenie zmluvy
b) spracúvanie osobných údajov v rozsahu veková kategória, krajina sa realizuje na základe
oprávneného záujmu prevádzkovateľa – štatistické vyhodnocovanie návštevnosti akceptačného miesta

Doba uchovávania: na nevyhnutný čas

Dotknutá osoba má:
1. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú;
2. právo na opravu osobných údajov (opravu nesprávnych údajov a doplnenie neúplných
údajov);
3. právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
4. právo namietať spracúvanie osobných údajov;
5. právo na prenosnosť osobných údajov;
6. právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky.

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, predpokladaný dátum príchodu, predpokladané miesto odberu karty je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.
Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť uzatvoriť zmluvu (realizovať kúpu  karty).
Poskytnutie osobných údajov v rozsahu veková kategória a krajina je dobrovoľné.

Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vybavenie objednávky.
 
Článok III

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.
Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)
Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte:
Telefón: +421 47/48 936 41, email: objednavky@cobak.sk